หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 15960787 คน | จันทร์ 23 เมษายน 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ สำนักอุทยานแห่งชาติ
[20 เม.ย. 2561]
ผู้ว่าราชการจ.แม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการนต์
[16 เม.ย. 2561]
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์
[14 เม.ย. 2561]
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561
[14 เม.ย. 2561]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จัดเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงในพื้นที่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
[13 เม.ย. 2561]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เข้าร่วมโครงการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
[13 เม.ย. 2561]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
[13 เม.ย. 2561]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561
[13 เม.ย. 2561]
button อช.เขาพระวิหาร เข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
[26 มี.ค. 2561]
button เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ปฏิบัติงานสร้างปูนปั้นลายไม้
[29 ม.ค. 2561]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
[5 ม.ค. 2559]
 
     
งานวิจัย
ค้นหางานวิจัย/พื้นที่วิจัย

ชื่อโครงการ/งานวิจัย
พื้นที่วิจัย
หน่วยงาน
เอกสารแนบ
HABITAT SELECTION AND DENSITY ESTIMATION OF SYSTEM OF SYMPATRIC ASIATIC BLACK BEARS (URSUS THIBET ANUS) AND MALAYAN SUN BEARS (URSUS MALAYANUS) IN EVERGREEN FORESSTเขาใหญ่ม.เทคโนโลยีธนบุรี
โครงการสำรวจแมลงวันคอกสัตว์ (Stable fly) ในสวนสัตว์ พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทยเขาใหญ่ม.มหิดล
นิเวศวิทยาและนิเวศสรีรวิทยาของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่ม.รามคำแหง
ผลกระทบจากกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติต่อสัตว์ป่าบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทยเขาใหญ่ม.มหิดล
การทดลองสมมติฐานการปกป้องคู่ของชะนีมือขาวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่(Testing the Mate-guarding Hypothesis in Khao Yai White-handed Gibbons)เขาใหญ่The University of Tokyo, Japan
อัตราการย่อยสลายและความหลากหลายของราบนซากใบตะแบกใหญ่ในป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่ม.เกษตรศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The Collection, Isolation, Taxonong and molecalar Phylogenetic of Insect of insect fungi 2013 " (การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ การศึกษาอนุกรมวิธานและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของราก่อโรคบนแมลงเขาใหญ่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พฤติกรรมในแหล่งนันทนาการตามบรรทัดฐานของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติชาวไทยและชาวต่างประเทศเขาใหญ่ม.เกษตรศาสตร์
Preliminary Study of Pigtail Macaque (Macaca nemestrina) Population Density undisturbed Area, and Populaton Structure of a Habituated Troop in Human Managed Area of the Khao Yai National Park (Thailand) (การกระจาย นิวเวศวิทยา และพฤติกรรมของลิงกัง (Macaca เขาใหญ่Universite DE LIEGE
Post Fledging Survival and Juvenile Dispersal in Abbott's Babbler (Malacocincla abbotti) in Khao yai National park (การอดชีวิตของลูกนกกินแมลงป่าฝน (Malacocincla abbotti) ระยะหลังออกจากรังและการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงอาณาเขตในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)เขาใหญ่ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของชะนีมือขาวในอุทยานแห่งเขาใหญ่ในประเทศไทยเขาใหญ่ม.มหิดล
การตอบสนองของผู้มาเยือนต่อการกำหนดขีดความสามารถการรองรับได้ ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ม.เกษตรศาสตร์
อิทธิพลของบริเวณอับฝนต่อการกระจายของสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่ม.เกษตรศาสตร์
ขนาดอาณาเขตถิ่นที่อยู่อาศัย รูปแบบทางสังคม การกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและการเป็นผู้ล่ารังนกกลุ่ม passerine ของลิงกัง (Macaca nemestrina) ใน อช. เขาใหญ่ประเทศไทยเขาใหญ่Nationnal Research Council of Thailand (NRCT)
การติดตามศึกษาพืชอาหารชะนี การกระยายเมล็ด และพลวัตป่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโตเขาใหญ่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Ecotourism in Nationnal Parks of Thailand (การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย)เขาใหญ่National Research Council of Thailand
การสำรวจแมลงวันป่า (Diptera: Psychodidae) โดยเฉพาะที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (A Survey of the Moth Flies (Diptera: Psychodidae) of Thailand, with an Emphasis on the Fauna of Kho Yai National Parkเขาใหญ่Mississippi State University
การใช้มือในชะนีมือขาวและลิงกังในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นอิลลินอยส์
การจัดจำแนกรากลุ่มไซลาเรียโดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการสร้างฟรุ๊ตติ้งบอดี้เขาใหญ่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Liana Climbing Strategies and Relationship with Host Trees in Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailandเขาใหญ่ม.มหิดล
Factors Effecting Size Distribution, Seed Germination, Seedling and Sapling Survival of Podocarpaceae at Khao Yai National Park, Thailandเขาใหญ่ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ชนิดและจำนวนของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เอกัตภาพและสถานะทางสังคมต่อเสียงร้องของชะนีมือขาวเขาใหญ่Southern Illinois University
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติทับลานทับลานม.เกษตรศาสตร์
ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และการประเมินคุณภาพน้ำในน้ำตกวังเต่า อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาทับลานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปางสีดาม.เกษตรศาสตร์
โครงการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา (Tiger and Wildlife Conservation at Pang Sida National Park)ปางสีดาWWF ประเทศไทย
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่งปางสีดาม.เกษตรศาสตร์
Survey for Small Felid Species in Thailand Reserves & Evidence for Competitive Exclusion by Larger Felidsตาพระยาม.เกษตรศาสตร์
การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน : หมู่เกาะเสม็ดกรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยองเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดม.ราชภัฏพระนคร
โครงการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดม.มหิดล
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ป่าภาคกลางและภาคตะวันออกเขาชะเมา-เขาวง, น้ำตกพลิ้วกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน
การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีเขาคิชฌกูฎม.เกษตรศาสตร์
Taxonomy of Lejeuneaceae Subfamily Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) in Thailand อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) ในประเทศไทย เขาคิชฌกูฎ , หมู่เกาะช้างม.เขียงใหม่
การศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินเพื่อเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำบริเวณลำธารน้ำตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรีเขาคิชฌกูฎมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางและกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะช้างและเกาะกูดหมู่เกาะช้าง
โครงการจัดทำสื่อความหมายธรรมชาติสำหรับเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง : ตามรอยเสด็จฯ พระมหากษัตริย์.. กับความงดงามแห่งท้องทะเล ผืนแผ่นดิน และผู้คนหมู่เกาะช้าง
โครงการสำรวจชนิดและความหลากหลายของประชากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่เกาะช้างและเกาะกูด ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหมู่เกาะช้างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การวินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผัรแปรของสภาพอากาศ : เกาะช้าง จังหวัดตราดหมู่เกาะช้างม.มหิดล
การสำรวจชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่เกาะช้างและหมู่เกาะใกล้เคียง จังหวัดตราดหมู่เกาะช้างม.เทคโนโลยีสุรนารี
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ป่าภาคกลางและภาคตะวันออกเขื่อนศรีนครินทร์ , เอราวัณ, เขาแหลม, ขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก (Amorphophallus Blume ex Decne) ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณเอราวัณม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
การศึกษานิเวศวิทยาและการแพร่กระจายพันธุ์ของพืชสกุลบุก (Amorphophallus Blume ex Decne) ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณเอราวัณม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
การตอบสนองของผู้มาเยือนต่อการกำหนดขีดความสามารถการรองรับได้ ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติเอราวัณม.เกษตรศาสตร์
Sustainable Tourism Planning and Management Based on Community Participation in Context of National Parks (การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ)เอราวัณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด)
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่งเอราวัณม.เกษตรศาสตร์
ความหลากหลายของผีเสื้อตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เฉลิมรัตนโกสินทร์ม.เกษตรศาสตร์
การจัดประชุมเชิงวิชาการและปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วงปีไม้ในเอเชีย : การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมของมนุษย์ (The first Asia Dendrochronology Conference and Workshop; Environmental Change and Human Activity)พุเตยม.มหิดล
"Analysis of Biodiversity Conservation Based Poverty Alleviation Initiatives in Thailand and Its Implications in the Indian Context"พุเตยThe Energy and Resources Institute(TERI) India
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ของชุมชนท้องถิ่นต่อการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแก่งกระจานม.เกษตรศาสตร์
ผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแก่งกระจานม.เกษตรศาสตร์
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่งกระจานม.เกษตรศาสตร์
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของไผ่ในประเทศไทยแก่งกระจาน ม.เกษตรศาสตร์
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ป่าภาคกลางและภาคตะวันออกแก่งกระจานกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความรู้สึกผูกพันธ์และพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแก่งกระจานม.เกษตรศาสตร์
Survey for Small Felid Species in Thailand Reserves & Evidence for Competitive Exclusion by Larger Felidsแก่งกระจานม.เกษตรศาสตร์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน กับค่าการสะท้อนของข้อมูลดาวเทียม THEOS ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแก่งกระจาน
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก (Amornhonphallus Blume ex Decne.)กุยบุรี , เขาสามร้อยยอดม.เกษตรศาสตร์
การศึกษาและการใช้พื้นที่ของกระทิงในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีกุยบุรีม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Phylogeography of Little Tern Sterna albifrons sinensis in Both the Northern and the Southern Hemispheres (การศึกษาวิวัฒนาการชาติพันธุ์ทางภูมิศาสตร์ของนกนางนวลแกลบเล็ก ที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ในแถบตอนเหนือและตอนใต้ของโลก)เขาสามร้อยยอดLaboratory of Biodiversity Science, School of Agriculture and Life Sciences, The University fo Tokyo, Japan
ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบางประการของฟองน้ำน้ำจืดบริเวณทุ่งสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาสามร้อยยอดคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
Taxonomy of Lejeuneaceae Subfamily Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) in Thailand อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) ในประเทศไทย น้ำตกห้วยยางม.เชียงใหม่
การสำรวจความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทยเขาสกกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมเดินป่าระยะไกลและผลกระทบทางชีวกายภาพบางประการในอุทยานแห่งชาติเขาสกเขาสกม.เกษตรศาสตร์
Sustainable Tourism Planning and Management Based on Community Participation in Context of National Parks (การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ)หมู่เกาะอ่างทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด)
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของไผ่ในประเทศไทยคลองพนมม.เกษตรศาสตร์
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของไผ่ในประเทศไทยเขาหลวง , เขาพนมเบญจา, ตะรุเตาม.เกษตรศาสตร์
การศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์แบบดั้งเดิมของพืชวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจ.นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (Texonomie Studies and Traditional Uses of Zingiberaceae in Khao Luang National Park, Nakhon Si Thammarat Provinec, Thailand)เขาหลวงม.วลัยลักษณ์
Taxonomy of Lejeuneaceae Subfamily Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) in Thailand อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) ในประเทศไทย เขาหลวงม.เชียงใหม่
การศึกษาคุณภาพน้ำและชนิดปลาน้ำจืดที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขึด จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำตกสี่ขีดม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำตกสี่ขีดม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
การใช้ผลผลิตจากพันธุ์ไม้ต้นของชุมชน ปี 2551-2554 ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำตกโยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การสำรวจความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทยเขาพนมเบญจา , ธารโบกขรณี , ทะเลบัน, เขาลำปี-หาดท้ายเหมืองกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน
การประเมินอิทธิพลการรบกวนของตะกอนต่อระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลเขตร้อน : การพิเคราะห์ผลกระทบของคลื่นสึนามิและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเฉพาะแห่งตามธรรมชาติ (Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Iหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี Hokkaido University
"Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Interacting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbances"หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี Chiba University
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งบริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
โครงสร้างประชากรของปลากะพงข้างปาน Lutjanus russelli (Lutjanidae) ในทะเลอันดามัน และอ่าวไทยหมู่เกาะสุรินทร์
แนวทางในการศึกษาระบบภาษามอเกล็นและจัดทำพจนานุกรมศัพท์ หมวดมอเกล็น-ไทย ฉบับเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาระบบตัวเขียนโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนหมู่เกาะสุรินทร์ม.มหิดล
Sea Mobility, Territorial Changes and Adaptation : Resource Use and Consumption Patterns in the Southern Islands of Thailand (การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของชาวนาและสิทธิต่อทรัพยากรธรรมชาติแถบชายฝั่งภาคใต้ : ความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรและผลกระทบ)หมู่เกาะสุรินทร์ม.มหิดล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวประการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงาหมู่เกาะสุรินทร์จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย
รายงานการสำรวจทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงาหมู่เกาะสิมิลันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ
สัณฐานวิทยา กายวิภาค กายวิภาค และชีพลักษณ์ของหญ้าทะเลวงศ์ Hydrocharitaceae บางชนิดหาดเจ้าไหม
การประเมินอิทธิพลการรบกวนของตะกอนต่อระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลเขตร้อน : การพิเคราะห์ผลกระทบของคลื่นสึนามิและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเฉพาะแห่งตามธรรมชาติ (Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Iหาดเจ้าไหม
การพัฒนาศักยภาพหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเลหาดเจ้าไหมม.เกษตรศาสตร์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต่าเพื่อการอนุรักษ์หญ้าทะเลหาดเจ้าไหมม.เกษตรศาสตร์
"Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Interacting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbances"หาดเจ้าไหมChiba University
โครงสร้างประชากรของปลากะพงข้างปาน Lutjanus russelli (Lutjanidae) ในทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตะรุเตา
โครงการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ : กรณีศึกษา "ทะเลบัน" อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน และอำเภอเมือง จังหวัดสตูลทะเลบัน สนง.สาธารณสุขจ.สตูล
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ตำบลหทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีน้ำตกทรายขาวม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทรายขาวน้ำตกทรายขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การศึกษาผลของการสูญพันธุ์ของนกเงือกต่อกระบวนการแพร่กระจายเมล็ดไม้ในป่าเขตร้อน:การเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียของเมล็ดและพลวัตรของกล้าไม้ของพันธุ์ไม้ที่แพร่กระจายโดยนกเงือกในป่าสมบูรณ์กับป่าเสื่อมโทรมบูโด-สุไหงปาดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ศึกษาผลกระทบจากการค้าของปรงชัยภูมิ Cycas elephantipes A. Lindstrom K.D. Hill ที่มีต่อประชากรในธรรมชาติตาดโตน , อช.ภูแลนคากรมวิชาการเกษตร
ความพึงพอใจของผู้มาเยือนต่อสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการของอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิตาดโตนม.เกษตรศาสตร์
ความหลากชนิดและการกระจายตัวของแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ย่อย hydropsychidee ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ภูกระดึงม.ขอนแก่น
การสำรวจการสุขาภิบาลของแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเลย : อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูเรือ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงภูกระดึง, ภูเรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Taxonomy of Lejeuneaceae Subfamily Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) in Thailand อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) ในประเทศไทย ภูกระดึงม.เชียงใหม่
ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลยภูกระดึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง จังหวัดเลยภูกระดึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลยภูเรือม.เกษตรศาสตร์
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยภูเรือม.ราชภัฏเลย
ความหลากชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูเรือม.ราชภัฏเลย
Sustainable Tourism Planning and Management Based on Community Participation in Context of National Parks (การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ)ผาแต้มม.ราชภัฏสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด)
การศึกษาความหลากหลายและศักยภาพองไม้ต้น ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เพื่อใช้งานภูมิทัศน์ภูจอง-นายอยม.ราชภัฏอุบลราชธานี
แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี : กรณีการใช้ประโยชน์สมุนรไพรของชาวบ้านจากพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยภูจอง-นายอยสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่งภูจอง-นายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ (1. การศึกษาวิจัยและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม)เขาพระวิหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ (2. การจัดการของเสียและมลพิษ) เขาพระวิหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ (3. การศึกษาสภาพปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณสระตราว อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)เขาพระวิหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ความหลากหลายของเห็ดในป่าดิบแล้ง เขตอุทยานแห่งชาติ ภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนภูพานม.ราชภัฏสกลนคร
ความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียในดินภูลังกาม.ราชภัฏอุดรธานี
โครงการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม พ.ศ.2555 - 2557ภูลังกากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในน้ำตกตาดขามและน้ำตกตาดโพธิ์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนมภูลังกาม.ขอนแก่น
ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ (Biodiversity of Amphibians and Reptiles in Phu Kao-Phu Phan Kham National Park)ภูเก้า-ภูพานคำคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
พรรณไม้และระบบนิเวศแบบภูเขาหินปูน ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลกทุ่งแสลงหลวงม.นเรศวร
การคัดแยกและระบุชนิดของแอคติโนมัยซีตจากดินรังมดและจอมปลวก บริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลกทุ่งแสลงหลวงม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงทุ่งแสลงหลวงม.เกษตรศาสตร์
ความหลากชนิดและการกระจายตัวของแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ย่อย Macronematinae ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ทุ่งแสลงหลวง, ภูหินร่องกล้า , น้ำหนาวม.ขอนแก่น
การสำรวจ Phytoecdysteroids ในเฟิร์นสกุล Microsorum sensu link ในประเทศไทย ระยะที่ 1ภูหินร่องกล้าม.เกษตรศาสตร์
ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์บริเวณภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ (Diversity of Pteridophytes in Phu Thap Boek Area, Phu Hin Rong Kla National Park, Phetchabun Province)ภูหินร่องกล้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ละอองเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลกภูหินร่องกล้าม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
นิเวศวิทยาของไฟในป่าที่มีไม้สนและผลกระทบของไฟป่าต่ออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาวม.เกษตรศาสตร์
การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างของป่าเต็งรัง-ไม้สน และป่าไม้ก่อ-ไม้สน ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาวม.ขอนแก่น
ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea (Hymenoptera: Apcocrita) กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การศึกษาความหลากหลายของพืชดอกบริเวณเขาหินปูน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนาวองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาวม.นเรศวร
ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจี ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนาวม.ขอนแก่น
ความหลากชนิดของพรรณไม้ชายน้ำ ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนาวม.ขอนแก่น
ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ในลำธารในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนาวม.ขอนแก่น
ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนาวม.ขอนแก่น
งานออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (ห้วยน้ำร้อง) .น้ำตกชาติตระการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ความหลากหลายของใส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวภูสอยดาวม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในน้ำตกวังหินหอและน้ำตกธารทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์เขาค้อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจำแนกชนิดของริ้นฝอยทรายโดยวิธี PCR และMorphology ในเขตภาคเหนือตอนล่างของไทยต้นสักใหญ่ (คลองตรอน)ม.นเรศวร
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่งต้นสักใหญ่ (คลองตรอน)ม.เกษตรศาสตร์
การศึกษาอนุกรมวิธานของกล้วยไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์แม่วงก์ม.นเรศวร
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของไผ่ในประเทศไทยแม่วงก์ม.เกษตรศาสตร์
การสำรวจและอนุกรมวิธานของกล้วยไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชรแม่วงก์คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
การสำรวจพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์แม่วงก์กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สนง.สาธารณสุข จ.กำแพงเพชร
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่งแม่วงก์ , คลองวังเจ้าม.เกษตรศาสตร์
ผลกระทบของความหลากหลายของแหล่งที่อยู่ต่อปฏิกิริยาสัมพันธ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก (Aedes aegypti and A. Albopictus) และศัตรูธรรมชาติแม่วงก์, คลองลานม.นเรศวร
ความหลากหลายของด้วงคีมวงศ์ Lucanidae ในอุทยานแห่งชาติขุนน่านขุนน่านม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของไผ่ในประเทศไทยดอยภูคาม.เกษตรศาสตร์
การศึกษาความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงบริเวณเขาหินปูนในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การประเมินศักยภาพและจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระรยะไกลสำหรับอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ดอยอินทนนท์ , ดอยสุเทพ-ปุยม.เกษตรศาสตร์
รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ม.เกษตรศาสตร์
Diversity and Dynamics of Epiphyte, Hemiepiphyte and Parasite in Tropical Forests of Doi Inthanon National Park (2008-2012)ดอยอินทนนท์Kyoto University, Japan
การใช้ดัชนีชีวภาพและเคมีเพื่อประเมินผลกระทบของฟาร์มปลาเรนโบว์เทราต์ต่อลำธานสองพี่น้อง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ม.เชียงใหม่
ผลกระทบของฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ต่อชุมชีพ แมลงน้ำในแม่น้ำแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ม.เชียงใหม่
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของไผ่ในประเทศไทยดอยอินทนนท์ม.เกษตรศาสตร์
Sustainable Tourism Planning and Management Based on Community Participation in Context of National Parks (การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ)ดอยอินทนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด)
Taxonomy of Lejeuneaceae Subfamily Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) in Thailand อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) ในประเทศไทย ดอยอินทนนท์, ผาแดง, ดอยสุเทพ-ปุยม.เชียงใหม่
การสำรวจ Phytoecdysteroids ในเฟิร์นสกุล Microsorum sensu link ในประเทศไทย ระยะที่ 1ดอยอินทนนท์ม.เกษตรศาสตร์
การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ม.เกษตรศาสตร์
การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน ด้วยเทคนิคการรับรู้จากระยะไกลบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ดอยอินทนนท์ม.เกษตรศาสตร์
นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชวงศ์บุกบอน (Araceae)ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ดอยอินทนนท์ม.นเรศวร
การศึกษาความหลากหลายและการประเมินศักยภาพของกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผาแดงม.เกษตรศาสตร์
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่งผาแดงม.เกษตรศาสตร์
ประวัติศาสตร์ลมมรสุมของประเทศไทยโดยใช้ไอโซโทป ในหินงอกและวงปีไม้ห้วยน้ำดัง ม.มหิดล
การจัดการฝายต้นน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ดอยสุเทพ-ปุยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"Analysis of Biodiversity Conservation Based Poverty Alleviation Initiatives in Thailand and Its Implications in the Indian Context"ดอยสุเทพ-ปุยThe Energy and Resources Institute(TERI) India
โครงการวางแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรังโดยใช้แบบจำลองไฟป่าออบหลวงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาความสัมพันธุ์ระหว่างพฤติกรรมไฟกับการเจริญเติบโตของพืชในระบบนิเวศของป่าเต็งรังออบหลวงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการความหลากหลายของพืชที่มีท่อลำเลียงบริเวณเขาหินปูนในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอนถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่าสรรพศรี
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่งถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อม.เกษตรศาสตร์