หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 15627324 คน | เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ปฏิบัติงานสร้างปูนปั้นลายไม้
[29 ม.ค. 2561]
button อช.แม่ยม ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
[19 ม.ค. 2561]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
[19 ม.ค. 2561]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
[15 ม.ค. 2561]
button หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
[15 ม.ค. 2561]
button การสร้างเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
[12 ม.ค. 2561]
button การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[11 ม.ค. 2561]
button ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
[30 ธ.ค. 2560]
button กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดโครงการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่" ชมคลิป..
[27 ธ.ค. 2560]
button เข้าชมอุทยานฟรีวันที่31 ธ.ค-1ม.ค
[24 ธ.ค. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า Scout Ranger
[2 ธ.ค. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     
งานวิจัย
ค้นหางานวิจัย

ชื่อโครงการ/งานวิจัย
พื้นที่วิจัย
หน่วยงาน
ปี พ.ศ.
ไอโซโทปของธาตุร่องรอยของกลุ่มแร่ในหินแปทับศิลาไนส์ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย - -2555
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - ดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติขุนขานกับเส้นทางการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ - -ขุนขานโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
อนุกรมวิธานและชีววิทยาของแมลงหนอนปลอกน้ำ วงศ์ Hydropsychidae ในลำธารน้ำภาคใต้ของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ในการประเมินทางชีวภาพของคุณภาพน้ำ - น้ำตกโยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2554
อนุกรมวิธานและการแพร่กระจายทางชีวภูมิศาสตร์ของมดในสกุลย่อยในคาบสมุทรไทย - Myrma Billberg,Myrmatopa Forel และ Myrmothrinax Forel ในสกุล Polyahachis Fr.Smith (Hymenoptera:Formicidae:Formicinae)น้ำตกโยง2554
อนุกรมวิธานพืชชั้นย่อย Asteridae ในเขตน้ำตกห้วยเข อุทยานแห่งชาติน้ำพอง - Toxonomy of Subclass Asteridae in Huai Khae Waterfall Nam Phong National Parkน้ำพองภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2549
อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของเฟิร์นบางชนิในสกุล Thelyptoris Schmidel lato - NUMERICAL TAXONOMY OF SOME FERN SPECIES IN THE GENUS Thelyptoris Schmidel lato IN THAILAND จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุกรมวิธานของพรรณพืชวงศ์ย่อย Nelsonioideae และ Acanthoideae,สกุล Pseuderanthemum,(Acanthaceae) ในประเทศไทย - Systematics of subfamilies Nelsonioideae and Acanthoideae, genus Pseuderanthemum, (Acanthaceae) in Thailandมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อนุกรมวิธานของ Lejeneaceae วงศ์ย่อ Ptychanthoideae (Bryophyta, Hepaticae) ในประเทศไทย - Taxonomy of Lejeneaceae subfamily Ptychanthoideae Ptychanthoideae (Bryophyta, Hepaticae) in Thailandภูกระดึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุกรมวิธาน การอนุรักษ์และศักยภาพทางการเกษตรของทรัพยากร พรรณพืชวงศ์ขิงในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง - -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2555
อนุกรมวิจารพืชวงศ์กระดุมเงินในประเทศไทย - ภูเวียง
องค์ประกอบทางเคมีจากมังคุดป่า (Garcinia costata) และฤทธิ์ทางชีวภาพ - Chemical constituent form Garcinia costata and biological activity มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำรวจธรณีวิทยาเพื่อการศึกษาวิจัยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปูน(ห้วยยาง)อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย - ภูผาม่าน
สังคมชนบทความสามารถในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนกรณีศึกษาของหมู่บ้านทั้ง 3 ที่ตั้งอยู่ในโครงการ WEFCOM - เฉลิมรัตนโกสินทร์
สรุปผลงานโครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อช.ดอยอินทนนท์ - อาสาสมัครดอยอินทนนท์
สมดุลน้ำของป่าเบญจพรรณที่สถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ - ป่าเบญจพรรณ,ต้นน้ำสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ2553
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของนักท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - เศรษฐกิจ, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ศึกษาวิจัยสำรวจการวางไข่เต่าทะเล - เต่าทะเล
ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี - -2555
ลักษณะพันธุกรรม ประชากร และสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่ผืนป่าและหย่อมป่าในประเทศไทย - The characteristice of genetic of hornbills in fragmented-forest landscape and their population and habitat status in Thailandศรีพังงาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2551
ละอองเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera)ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก - Pollen food plants of insect pollinators in family apidae(Hymenoptera) at Phu Hin Rong Kla National Park,Phitsanulok Provinceภูหินร่องกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูรณ์สงคราม2558
ละอองเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก - -ภูหินร่องกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2558
เรื่อง " อนุกรมวิชานของพรรณพืชวงศ์ย่อย Nelsonioideae และ Acanthoidcae, สกุล Pseudevanthemum.(Acanthaceac ประเทศไทย) - Systematics of subfamilies Nelsonioideae and acanthoidcac,genus Pseudevanthemum,(Acanthaceac in Thailand)เขาหลวง
เรณูวิเคราะห์สำหรับการศึกษาสภาพภูมิอากาศที่ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ - สภาพภูมิอากาศ, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์
รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ - -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2554
รูปแบบการล่องแก่งในเขตภาคกลางของประเทศไทยและความคิดเห็นของบริษัทนำเที่ยวล่องแก่งต่อการพัฒนาพื้นที่ล่องแก่งหิน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - พื้นที่ล่องแก่งเขาใหญ่
รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกของชาวชาวปกาเกอะญอ - องค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนก
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนมอหินขาว - มอหินขาวศูนย์วิจัยท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น2549
รายงานการสำรวจปะการังฟอกขาว - ปะการังฟอกขาวส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ
รายงานการสำรวจเบื้องต้น และแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดำเนินกิจกรรมค่ายพักแรม ประหยัดพลังงาน (GREEN CAMP) บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.12 (รักไทย) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก - ทุ่งแสลงหลวงศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก2553
รายงาน สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ - พืชต่างถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดหมอกตาดหมอกศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก0
รายงาน การศึกษา และสำรวจ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติยางแดง ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก - ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชสมุนไพร เส้นทางศึกษาธรรมชาติยางแดง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงทุ่งแสลงหลวงศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก
รายงาน การประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการและการจาแนกช่วงชั้นโอกาส ด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ (ROS) ในอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ - อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ศักยภาพทรัพยากรนันทนาการ ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ (ROS)ตาดหมอกศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก
ราทำลายแมลงและแมงมุมในกลุ่มป่าแก่งกระจาน - Invertebrate-Pathogenic Fungi in Kaeng Krachan Forest Complexแก่งกระจานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช2552
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวปะการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ - แนวปะการัง,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2549
ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน - เฉลิมรัตนโกสินทร์
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับลานจอดรถ - Solar Parking Light
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับลานกางเต็นท์ - Solar Campground Light
ไม่มีชื่อเรื่องภาษาไทย - Endophytic fungi of wild banana (Musa acuminata) at Doi Suthep-Pui National Park, ThailandChiang Mai University
แมลงศัตรูพืชต้นมะพร้าว และแนวทางการกำจัด : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (อ่าวคา) - ต้นมะพร้าว,แนวทางการกำจัดหมู่เกาะอ่างทองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 42551
มิติทางสังคมและทัศนคติต่อการจัดการเพื่อแก้ปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่า ด้วยแนวทางการจัดทาแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ - อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี2557
มิติความเข้าใจในคุณภาพของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : การประยุกต์ใช้เทคนิค ISA ในการประเมินคุณภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติทางทะเลในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ - การท่องเที่ยว,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์สำนักอุทยานแห่งชาติ2552
ภูมิปัญญาชาวเขาในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - แก่งกระจานสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล2544
ไฟป่า…ร้อนถึงจุลินทรีย์ดิน - Effect of forest fire on soil microorganism in headwater areasสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
พืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) พืชสกุล Aegyreia พืชสกุล merremia (Convolvulacear ) และพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง - ภูเวียง
พลวัตรและการเยื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศของมหาสมุทรและแนวปะการัง ปฏิสัมพันธ์ทางชีวเคมีและปัจจัยทางสกายะที่มีผลต่อระบบนิเวศในทะเลอันดามัน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - หมู่เกาะสิมิลัน
พฤติกรรมกิจกรรมดูนกและความคิดเห็นของนักดูนกที่มีต่อทรัพยากรนันทนาการ กรณัศึกษาอุทยานฯ เขาใหญ่ - กิจกรรมดูนกเขาใหญ่
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอุทยานแห่งแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - Ecotourism Behaviors of Visitors to Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi Province.แก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2547
พรรณไม้และระบบนิเวศแบบภูเขาหินปูน ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก - -ทุ่งแสลงหลวงมหาวิทยาลัยนเรศวร2553
พรรณไม้กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการใช้ไม้ของชาวเลมอแกนพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา - พรรณไม้, ชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์
ผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติคลองลาน - คลองลานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช2552
ผลของถนน,ตัวแปรทางสิ่งแวดล้อมและการรบกวนจากมนุษย์ต่อเสือดาว (Panthera pardus)ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - เสือดาว, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี2547
ผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - -แก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2553
ผลกระทบจากแนวท่อก๊าซ ป.ต.ท.ต่อประชากรของมดปลวกและผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ป่าจังหวัดกาญจนบุรี - เฉลิมรัตนโกสินทร์
ผลกระทบจากกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติต่อสัตว์ป่าบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย - -เขาใหญ่ม.มหิดล2555
ผลกระทบจากการทำลายป่าต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี - ปริมาณน้ำ น้ำท่า การทำลายป่า ภัยแล้ง กุยบุรี แบบจำลอง InVESTกุยบุรีศูนยศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของชุมชนท้องถิ่น ต่อการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - Impacts from Forest Area Utilization of Local Communities to Habitat Utilization of Wildlife: A Case Study of Kaeng Krachan National Park. แก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2552
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ของชุมชนท้องถิ่นต่อการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - -แก่งกระจาน2551
ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ - Forest Fire lmpacts on Soil and Water Losses in the Head watershed areas.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ2553
ผลกระทบของฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ต่อชุมชีพ แมลงน้ำในแม่น้ำแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - -ดอยอินทนนท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2554
ผลกระทบของปศุสัตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตวป่าและเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบของปศุสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา - ปศุสัตว์ผลกระทบของปศุสัตว์ ทรัพยากรป่าาไม& ทรัพยากรสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติปางสีดาปางสีดา2558
ผลกระทบของถนนต่อความชุกชุมของสัตว์กินเนื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - Effects of Roads on Carnivore Abundance in Kaeng Krachan National Parkแก่งกระจานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2547
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพผืนป่าใหญ่เป็นหย่อมป่า ต่อความหลากหลายทางพันธุ์กรรมและโครงสร้างประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย - พันธุกรรม,เสือโคร่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2554
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหมู่เกาะสุรินทร์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย2554
ปัจจัยที่ส่งผลให้ช้างออกจากป่ามายังพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง กรณีศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตอนใต้ - ช้าง,อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมหาวิทยาลัยมหิดล2548
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคนไทยในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ - -ดอยสุเทพ - ปุย-2553
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายของขนาด การงอก และความรอดของต้นกล้าและไม้หนุ่มของพืชวงศ์โปโดคาร์เปซีอี ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในประเทศไทย - Factors Effecting Size Distribution, Seed Germination, Seedling and Sapling Survival of Podocarpaceae at Khao Yai National Park, Thailandมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2558
ประสิทธิภาพสารต้านมะเร็ง และสารต้านจุลชีพของไลเคนในประเทศไทย - Anti neoplastic and Antimicrobial Activities of Licens in Thailandภูกระดึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสิทธิผลของการสื่อความหมายทางธรรมชาติที่มีพฤติกรรมการดำน้ำในแนวปะการัง กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - หมู่เกาะสิมิลัน2546
ประโยชน์และผลเสียจากการรวมฝูงแบบต่างชนิดของนกในป่าผลัดใบระดับต่ำ - COSTS AND BENEFITS AMONG PARTICIPANTS IN MIXED-SPECIES FORAGING BIRD FLOCKS IN LOWLAND DECIDUOUS FORESTS, HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARYมหาวิทยาลัยมหิดล2557
ประชากรของปลาในแนวปะการังทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทย - ปลา,อันดามัน,อ่าวไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2554
แบบจำลองเพื่อกำหนดพื้นที่ปลูกป่าที่ได้ผล - อุณหภูมิ, ปริมาณน้ำฝน, ปริมาณน้ำท่าสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ2553
แนวทางในการศึกษาระบบภาษมอเก็นและจัดทำพจนานุกรมศัพท์หมวด มอเก็น-ไทย ฉบับเบื้องต้น เพื่อการพัฒนาระบบตัวเขียนโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน - --2555
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติทางบกอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาอุทานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - แก่งกระจานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2549
แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - NATURE INTERPRETATION GUIDELINE DEVELOPMENT IN KANGKRAJAN NATIONAL PARK แก่งกระจานมหาวิทยาลัยมหิดล2543
แนวทางการตั้งถิ่นฐานของชุมชนพื้นที่สูงในบริบทของการจัดการเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาชุมชนในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ - การตั้งถิ่นฐาน, พื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยอินทนนท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเวศวิทยาและนิเวศสรีรวิทยาของไลเคน - -มหาวิทยาลัยรามคำแหง2550
นิเวศวิทยาบางประการของนกแอ่นกินรังตะโพกขาว (Collocalia germani Oustalet) ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง - -หมู่เกาะอ่างอช.หมู่เกาะอ่างทอง2555
นิเวศวิทยาของไฟในป่าที่มีไม้สนและผลกระทบของไฟป่าต่ออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว - -น้ำหนาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2552
นิเวศวิทยาของไฟในป่าที่มีไม้สนและผลกระทบของไฟต่อสังคมพืชและพลวัตรของธาตุอาหาร บริเวณภูกุ่มข้าว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว - -น้ำหนาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2556
นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการใช้พื้นที่เกษตรกรรมของนกยูง Pavo muticus Linnacus. 1766 ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง - BREEDING ECOLGY ,AND AGRICULTURAL FIELD UTILZATION OF GREEN PEAFOWLดอยภูนาง
นิเวศวิทยาการเมืองของไฟป่าในประเทศไทย: กรณีศึกษาไฟป่าที่อช.ดอยอินทนนท์ - ไฟป่าในประเทศไทยดอยอินทนนท์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว นันทนาการและการจัดการการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทรัพยากรการท่องเที่ยว นันทนาการ การจัดการการท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางบก จังหวัดพิษณุโลก
ติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ปีที่ 3 - The permanent plots monitoring in the National Park. Moist evergreen forest in Had Noppharatthara - Mu Ko Phi Phi National Park, Krabi: 3rd period. หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพีศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง2557
ติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าชายหาด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล ปีที่ 3 - The permanent plots monitoring in the national park. Beach forest in Tarutao national park, Satun : 3rd period.ตะรุเตาศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง
ติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ปีที่ 3 - The permanent plots monitoring in the National Park. Mangrove forest in Had Chao Mai National Park, Trang. 3rd period.หาดเจ้าไหมศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง
ต้นน้ำป่าดงดิบชื้นให้น้ำท่าเท่าไร - ต้นน้ำ, ป่าดงดิบชื้นส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ2553
ชีววิทยาของริ้นดำ (Simulium) บริเวณอช.ดอยอินทนนท์ - ริ้นดำดอยอินทนนท์
ชนิดและการกระจายพันธุ์ของพืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติ - ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน พืชต่างถิ่นรุกราน อุทยานแห่งชาติศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดพิษณุโลก
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยจัดการต้นน้ำได้อย่างไร - จัดการต้นน้ำส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ2553
โครงสร้างและพลวัตของสังคมพืชป่าดิบและป่าสนเขาจากแปลงตัวอย่างถาวรขนาดเล็ก - -พุเตยสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช2552
โครงสร้างทางพันธุกรรมของฝูงชะนีไทยที่มอสิงโตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - พันธุกรรมของฝูงชะนีไทยเขาใหญ่
โครงการออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามผังบริเวณที่ได้ศึกษาไว้ 6 บริเวณ ในอช.ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ - สิ่งก่อสร้างดอยอินทนนท์
โครงการสึกษาสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก - แหลมสนบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
โครงการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า โครงการประเทศไทย
โครงการสำรวจและวางแผนการจัดการพื้นที่แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ(Ecological corridors)ของเทือกเขาและชายฝั่ง ทะเลอันดามันในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก -
โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ Gesneriaceae ในประเทศไทย (Survey and Collection of Gesneriaceae in Thailand) - พืชวงศ์ Gesneriaceae in Thailand-
โครงการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ดอยสุเทพ - The Archaeological Survey and Excavation in Doi Suthep,Chiangmai, Thailand Projectดอยสุเทพ - ปุยกรมศิลปากร2553
โครงการสำรวจรายชื่อและจัดทำคู่มือสัตว์ป่า - คู่มือสัตว์ป่า
โครงการสำรวจแมลงวันคอกสัตว์ (Stable fly) ในสวนสัตว์ พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย - -ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตว์แพทย์ ม.มหิดล2554
โครงการสำรวจแมลงและโรคต่างๆ เพื่อการควบคุมวัชพืช Rubus spp โดยชีววิธีในประเทศไทย - แมลง,โรค
โครงการสำรวจโครงสร้างระดับเปลือกโลกในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีแมกนีโตเทลลูริก - ไทรโยคหน่วยงานวิจัยธรณีฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอำนวย ความสะดวกและการใช้บริการโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ - ป่าหินงามศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติ - ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานป่าไม้เขตสงขลา2543
โครงการสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำพอง - -น้ำพองกลุ่มวิชาการป่าไม้ สำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่น (เดิม)2544
โครงการสำรวจ ศึกษาสมุนรไพรเพื่อการอนุรักษ์เขาสลัดได อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา - -2555
โครงการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ในเขตพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ - -ภูสระดอกบัว2555
โครงการสารวจและวิเคราะห์สังคมพืชป่าเต็งรัง โดยการวางแปลงตัวอย่างถาวรใน อุทยานแห่งชาติน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์-ชัยภูมิ - ป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติน้าหนาวน้ำหนาวศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการสร้างประชากรของปลากะพงข้างปานLutjanus russelli {lutjanidae}ในทะเลอันดามันและอ่าวไทย - ปลากะพงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการศึกษาอนุกรมวิธานชันโรงในภาคใต้ของประเทศไทย - น้ำตกโยง2554
โครงการศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย - -รามคำแหง2555
โครงการศึกษาและวิจัยสารที่มีประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในทะเล - หมู่เกาะสิมิลัน2550
โครงการศึกษาและจัดการพื้นที่แนวเชื่อมต่อผืนป่าเพื่ออนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Conservation Corridor) พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว - น้ำหนาว, ขสป.ภูผาแดงศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก
โครงการศึกษาลักษณะของสังคมพืชบริเวณลำน้ำรอง - สังคมพืช
โครงการศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ - นิเวศวิทยา
โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก - Study of biology and ecology of hornbillsเขาใหญ่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2545
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น ทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน - เชื่อมโยง,ท่าเรือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำ ผาเค้าเฮ้า จังหวัดเลย - -กรมชลประทาน
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา - -หมู่เกาะสิมิลันม.รามคำแหง2555
โครงการศึกษาการแพร่กระจาย ความชุกชุม และประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ และมีความสำคัญในระบบนิเวศ - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่โดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงเป็นผู้ดำเนินการศึกษา
โครงการวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - อุทยานแห่งชาติส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการจัดการขยะของอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ - การจัดการขยะ, อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ-
โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ - ความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการวิจัยความหลากหลายด้านพรรณพืชป่าชายหาด อุทยานแห่งชาติสิรินาถ - สิรินาถ2556
โครงการวิจัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต่าเพื่อการอนุรักษ์หญ้าทะเล - Tissue culture of turtle grass Thalassia hemprichii for seagrass coservationมหาวิทยาเกษตรศาสตร์2556
โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพหญ้าทะเลและและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล - Potential development of seagrasses and seaweed for marine aquarium businessหาดเจ้าไหมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2556
โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน - น้ำตกโยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2554
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายร่วมระหว่างชุมชนมอแกนและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เพื่อสำรวจความหลากหลายและสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล - ชุมชนมอแกน,ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลหมู่เกาะสุรินทร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์2552
โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอช.ดอยอินทนนท์ - การพัฒนาดอยตุงดอยอินทนนท์
โครงการติดตามสถานภาพของแมลงคุ้มครองและผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ด้วยกับดักแสงไฟ - Protects insects (Moths & Beetle) and macro moths Monitoring by light trapภูผาม่านอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
โครงการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - The implementation of the management plan for the protection of the herb in Phulangka National Park, 2012-2014ภูลังกากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2557
โครงการจัดทำแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าชายหาด อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง - เขาลำปี - หาดท้ายเหมืองสำนักอุทยานแห่งชาติ
โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง - แม่ปิงศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่2558
โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าสนเขาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก - เพชรบูรณ์ - ป่าสนเขา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแปลงตัวอย่างถาวร คาร์บอนเหนือพื้นดิน ชีพลักษณ์ทุ่งแสลงหลวงศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก2555
โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - น้ำตกหงาวศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา - แปลงตัวอย่างถาวร ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาเขาพนมเบญจาศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง - แก่งกรุงศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี0
โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวร ในอุทยานแห่งชาติป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง - เขาชะเมา - เขาวงจ.เพชรบุรี (ศูนย์ฯ)
โครงการจัดทาแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง - The permanent plots in the National Park Project. Mangrove forest in Had Chao Mai National Park, Trang province.หาดเจ้าไหมทางทะเลจ.ตรัง (ศูนย์ฯ)2555
โครงการจัดทาแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ - สิรินาถส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อุทยานแห่งชาติ2555
โครงการจัดทาแปลงตัวอย่างถาวรป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ - ศรีลานนาศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่2558
โครงการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ,ในลุ่มน้ำปากพนังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2554
โครงการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่า กิจกรรมที่ 6 การสํารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับชุมชน - -ไทรโยค, เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน, กยบุรี, แก่งกระจานสำนักอุทยานแห่งชาติ2554
โครงการการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างมนุษย์และสัตว์โดยมีค้างคาวเป็นพาหะ - ภูผาม่านสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
โครงการการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยผู้เรียน กิจกรรม บันทึกภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ ระบบนิเวศทะเล (ชายหาด,น้ำตื้น,น้ำลึกไม่เกิน 30 เมตร) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล นำมาจัดทำเครื่องมือให้นักเรียนพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ ชุด ระบบนิเวศทะเล - ระบบนิเวศทะเลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพน.นครราชสีมา เขต 22551
โครงการการแบบจำลองการจัดการขยะในพื้นที่นันทนาการทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ - การจัดการขยะ, อุทยานแห่งชาติ
โครงการการใช้ผลผลิตจากพันธุ์ไม้ต้นของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช - น้ำตกโยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช2554
โครงการ ป่าดิบแล้ง ทุ่งกวาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - นิเวศวิทยาป่าไม้ แปลงถาวร ป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การกักเก็บคาร์บอนเขาใหญ่
เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จำเพาะต่อชนิดของหอยเป๋าหื้อเขตร้อนที่พบในประเทศไทย - หมู่เกาะสิมิลัน2545
คุณภาพน้ำและชนิดของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณน้ำตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี - -เขาคิชฌกูฎมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก2555
ความหลากหลายและประวัติวิวัฒนาการของพืชในสกุลกระชาย (Buesenbergia) วงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) - กระชาย,ขิงข่าสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2549
ความหลากหลายและประวัติวิวัฒนาการของพืชในสกุลกระชาย - Boesenbergia Zingiberaceaeน้ำตกโยง2554
ความหลากหลายและชีววิทยาแมลงหนอนปลอกน้ำชนิดLimnocentropus spp. จากลำธารที่ความสูงสองระดับในอช.ดอยอินทนนท์ - แมลงหนอนปลอกน้ำดอยอินทนนท์
ความหลากหลายและการจัดระบบระดับโมเลกุลของปรงในประเทศ - Diversity and Molecular Systematic of Cycads Thailandน้ำตกโยง2554
ความหลากหลายและการกระจายตัวของแมลงหนอนปลวกน้ำ วงศ์ย่อย Macron ematinae ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ - Diversity and distribution of Macron ematinae caddisflies in phetchabun mountains, Thailandภูกระดึง, น้ำหนาว,ทุ่งแสลงหลวง, ภูหินร่องกล้า, ภูเขียวภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทเชิงนิเวศวิทยาของยีสต์ แบคทีเรีย และแอคติโนมัยซีสในดินป่าผลัดใบและดินป่าไม้ผลัดใบในกลุ่มป่าแก่งกระจาน - ป่าผลัดใบ,อุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช2552
ความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทเชิงนิเวศวิทยาของ ยีสต์ แบคทีเรีย และแอคติโนมัยซีสในดินป่าผลัดใบและดินป่าไม่ผลัดใบในกลุ่มป่าแก่งกระจาน - Yeasts and Bacteria in KaengKachan Forest Complex : Species Diversity and Ecological Rulesแก่งกระจานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2552
ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี - แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ความหลากหลายทางชีวภาพเขาคิชฌกูฎ, ขสป.เขาสอยดาวศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี2559
ความหลากหลายชนิดและนิเวศวิทยาของจิ้งหรีดในเขตภาคกลางของประเทศไทย - เฉลิมรัตนโกสินทร์
ความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียในดิน - -ภูลังกามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2555
ความหลากหลายของเห็ดราและการใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อยับยั้งเชื้อก่อโรคในพืช - -ผศ.ดร.โสภณ บุญลือ
ความหลากหลายของเห็ดในป่าดิบแล้ง เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - Diversity of Mushroom in Dry Evergreen forest at Phuphan National Park, Sakon Nakhon province for sustainable use ภูพานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2557
ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ - (Biodiversity of Amphibians and Reptiles in Phu kao-Phu phan kham National Park) ภูเก้า - ภูพานคำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และการประเมินคุณภาพน้ำในน้ำตกวังเต่า อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา - Diversity of benthic macroinvertibrates and water quality assessment at Wang Tao Thap Lan National Park, Khon Buri District, Nakhon Ratchasima Provinceทับลานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา2556
ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และการประเมินคุณภาพน้ำในน้ำตกวังเต่า อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา - -ทับลานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2558
ความหลากหลายของแมลงน้ำจากแหล่งน้ำไหลในภาคเหนือของประเทศไทย - Biodiversity of lotic agvatic insecs of northern Thailandภูกระดึง
ความหลากหลายของเฟิร์นและเครือญาติของเฟิร์นตามแนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน-น้ำตกแม่เปียก ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง - -แจ้ซ้อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2558
ความหลากหลายของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหญ้า - พืชและสัตว์
ความหลากหลายของพรรณไม้อันดับ Malpinghiales ในป่านายูง-
น้ำโสม อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี - -
นายูง - น้ำโสมมหาวิทยาลัยขอนแก่น2555
ความหลากหลายของพรรณพืชมีท่อลำเลียง ในอุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา - Species diversity of Vascular Plants in Sriphangnga National Park, Phangnga Provinceศรีพังงาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความหลากหลายของผีเสื้อตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ - Butterfly diversity along elevational gradient in Chalermratanakosin National Parkเฉลิมรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2558
ความหลากหลายของไบโอไฟต์บริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - -น้ำตกห้วยยาง2544
ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์บริเวณภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ - Diversity of pteridophytes in Phu Thab Boek area, Phu Hin Rong Kla Nationa! Fark, Phetchabun provinceภูหินร่องกล้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2557
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชในทุ่งหญ้าที่จัดการโดยการเผาและ การตัดในอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ - -เขาใหญ่-2555
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์นกบริเวณป่าชุมชนต้นแม่น้ำเทพา จังหวัดยะลาและสงขลา - ชนิดพันธุ์นกคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2542
ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - กล้วยไม้, อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความหลากหลาย และการจัดระบบระดับโมเลกุลของปรงในประเทศไทย - Diversity and Molecular Systematic of Cycads in Thailandภูเวียง
ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวเต็มวัย และลูกอ๊อดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี - Diversity of Mature Amphibian and Their Tadpoles in Kui Buri National Parkกุยบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในน้ำตกตาดขาม และน้ำตกตาดโพธิ์ อุทยานแห่งชาตภูลังกา จังหวัดนครพนม - SPECIES DIVERSITY OF BENTHIC MACROINVERTIBRATES IN TAT KAM WATERFALL AND TAT PHO WATERFALL, PHU LANKA NATIONAL PARK, NAKHON PHANOM PROVINCEภูลังกามหาวิทยาลัยขอนแก่น2558
ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินน้ำตกวังหินหอและน้ำตกธารทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น2558
ความหลากชนิดของพืชสกุลพริกไทยในอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี - -เขาสกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม2558
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอูเรือ จังหวัดเลย - Species Richness of Butterflies in Phu Ruea National Park, Phu Ruea District, Loei Provinceภูเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย2557
ความหลากชนิดของนกและแหล่งดูนกในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา - Species diversity of bird and bird watching zone in the Tarutao Island Nation Parkตะรุเตามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา2553
ความหลากชนิด ผีเสื้อกลางวัน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - เขาใหญ่0
ความสัมพันธืเชิงวิวัฒนาการตามเขตภูมิศาสตร์ของด้วงมูลสัตว์ในคาบสมุทรไทยและเขตอนุภูมิภาคย่อยอินโดจีน - phylographical retationship of dung beetles in the Peninsular Thailand and Indochinese subregionภูกระดึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถานีวิจัยสัตว์ป่าฮาลาบาลา ศูนย์วิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวป่าไม้ในด้านป้องกันและปราบปรามอุทยานแห่งชาติกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อนันทนาการ - นักท่องเที่ยว, การใช้ประโยชน์พื้นที่เขาใหญ่
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - Tourist's Satisfaction Towards Facilities Development of Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi Province. แก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2548
ความผันแปรของความสามารถในขั้นการกระจายของพรรณไม้ในวงศ์ไม้ก่อ (Fagaceac) ในป่าดิบเขาในประเทศไทย - พรรณไม้, ป่าดิบเขา
ความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - PEOPLE OPINION TOW ARD MONK,S ROLE IN FOREST RESOURCE CONSERVATION OF NAM PHONG NATIONAL PARK,UBOLRATANA DISTRICT,KHON KAEN PROVINCEน้ำพองอุทยานแห่งชาติน้ำพอง 2546
ความคิดเห็นของคณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ ต่อกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของอุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่ - -ออบหลวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2555
ความคาดหวังของผู้มาเยือนต่อการบริการด้านนันทนาการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - ท่องเที่ยว, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ข้อมูลทั่วไปในแปลงตัวอย่างถาวรป่าสนสองใบ อุทยานแงชาติพุเตย - Permanent sample plots in the two pine forest. Phu Toei National Park.พุเตยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี2554
ขนาดโครงสร้างและการใช้พื้นที่ในถิ่นที่อยู่อาศัยของจงโคร่ง (Bufoasper Gravenhorst, 1829) - เฉลิมรัตนโกสินทร์
กิจกรรมเดินป่าระยะไกลและผลกระทบทางชีวกายภาพบางประการในอุทยานแห่งชาติเขาสก - Hiking Activity and Some Bio-Physical Impacts in Khoa Sok National Parkเขาสกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2557
การอนุรักษ์ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย - ภูเวียง
การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์ :กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - -เขาใหญ่-2554
การหาอัตราติดเชื้อสครับไทฟัสจากสัตว์รังโรค และการตรวจแยกเชื้อ Orientia tsutsugamushi จากไร่อ่อน Chigger mite โดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - เชื้อสครับไทฟัส,พื้นที่เกิดโรคกรมควบคุมโรค2551
การสำรวจสาหร่ายสีแดง บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว - Surver of Red Algac in Phukradueng and Numnow national Parkภูกระดึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสำรวจสถานภาพเบื้องต้นของเสือโคร่งและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, จังหวัดเพชรบุรี: ประเทศไทย - แก่งกระจานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2544
การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในภาคใต้ของประเทศไทย - กรมพัฒนาที่ดิน
การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ Gesmeriaceae ในประเทศไทย - Survey and collection of Gesmeriaceae in Thailandภูกระดึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการเฟิร์นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Inventory of Pteridophytes of Phukradueng National Parkภูกระดึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และการประเมินการยอมรับของชุมชน ในการจัดทำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาและ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองม่วงกลวงในพื้นที่กลุ่มป่าคลองแสง – เขาสก - การ จัดทำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองม่วงกลวง ในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสกขสป.คองนาคา, เขตห้ามล่าส้ตว์ป่าคลองม่วงกลาง
การสำรวจรังโรค แมลงพาหะและอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัสในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -
การสำรวจแมลงวันป่า (Diptera : Phychodidae) โดยเฉพาะที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - A survey of the moth fties (Diptera: Psychodidae) of Thaitand, with an emphasis on the fauna of Khao Yai National Parkเขาใหญ่Miississippi State University
การสำรวจแมลงเพื่องานวิจัยด้านกีฏวิทยาในประเทศไทย - Thailand Inventory Group for Entomiological Researchภูกระดึง
การสำรวจทางนิเวศวิทยาและพืชอาหารของผีเสื้อกลางวันในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย - เฉลิมรัตนโกสินทร์
การสำรวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนบ้านขุนปอน - ป่าชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสำรวจการสุขาภิบาลของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย - Asurvey of sanitation in attractive places in Loei Province ภูกระดึง, ภูเรือ, ขสป.ภูหลวงคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจกล้วยไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย - A Survey of Orchids at Phurua National Park, Phurua District, Loei Provinceภูเรือภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรณีศึกษา: อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - -ดอยขุนตาล2555
การศึกษาอาณาเขตถิ่นที่อยู่อาศัย การเลือกใช้พื้นที่ทำรังและพื้นที่ เกาะนอนของนกกระทาดงแข้งเขียว Arborophila chloropus ณ แปลงศึกษาวิจัยมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - -เขาใหญ่-2555
การศึกษาออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานพักตากอากาศซีวิวรีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด - ออกแบบ, เกาะช้างหมู่เกาะช้าง
การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟิร์น - Systematics Studies of Fernsสาขาวิชาพฤษศาสตร์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพ
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสุกลบุก - พืชสุกลบุก-2555
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสลกุบุก (Amorphophallus Blume ex Decne) ในอุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - Systematic Studies of Amorphophallus Blume ex Decne in National Parks of Northeastern Regionภูกระดึงสาขาวิชาวนศาสตร์ หมวดวิชานิเวศวิทยาป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพรและพืชมีพิษ - Systematics Studies of Medicinal Plants and Poisonous Plantsเฉลิมรัตนโกสินทร์สาขาวิชาพฤษศาสตร์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพ
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลพริกไทย (piper L.) ในประเทศไทย - Taxonomic studies of the Piper L. in Thailand.ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุกในอุทยานแห่งชาติภาคตะวันตก - Systematic Studies of Amorphophallus Blume ex Decne. in National Parks of Western Regionมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาอนุกรมวิธานของดาวขนนกบริเวณทะเลอันดามัน - หมู่เกาะสิมิลัน2548
การศึกษาอนุกรมวิธานของกล้วยไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ - -แม่วงก์มหาวิทยาลัยนเรศวร2553
การศึกษาอนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของไลเคน - ไลเคน
การศึกษาสมุนไพรเพื่อจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และศึกษา วิจัยทางวิชาการสมุนไพรในพื้นที่ - -ปางสีดาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว2555
การศึกษาสภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การมีส่วนร่วม ทัศนคติ และการพึ่งพิงทรัพยากร ของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่สร้างเขื่อนแม่วงก์ - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่สร้างเขื่อนแม่วงก์ เศรษฐกิจ สังคมการพึ่งพิงทรัพยากรแม่วงก์ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางบก จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษาสถาพทรัพยากรและจัดทำระบบฐานข้อมูลบริเวณลุ่มน้ำพรหม เพื่อการจัดการอุทยานแห่งน้ำหนาว - ระบบฐานข้อมูลน้ำหนาวคณะกรรมการวิจัย (NRCT/RIC)
การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้พื้นเมืองโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - น้ำตกโยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช2554
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์หมาก (Arecaceae) - Study on Botanical Characteristics of Family Arecaceae สาขาวิชาพฤษศาสตร์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพ
การศึกษาเรื่องความหมายทางชีวภาพของสาหร่ายพวกยึดเกาะในเขตป่าดิบดอยอินทนนท์ - สาหร่าย, เขตป่าดิบดอยอินทนนท์
การศึกษาเรณูของพรรณพฤกษชาติในแอ่งพรุ ภูเขาที่ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ - พรรณพฤกษชาติ, ดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์
การศึกษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และชีววิทยาของปลาพลวง - Neolissochilus Stracheyiคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2555
การศึกษาแมงมุมสวยงามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - แมงมุม
การศึกษาพฤติกรรมการหาอาหารของลิงแสม ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ และการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - The syudy of feeding behaviors of long-tailed macaques (Macaca fascicularis) at Laemson National Park,Ranong Province:Plan for conservation and management of ecotourismแหลมสนภาควิชาชีววิทยา คระวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
การศึกษาผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งขาติเขาใหญ่ - เศรษฐกิจ, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ม.เกษตร
การศึกษาผลกระทบของปศุสัตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบของปศุสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน - ปศุสัตว์ ผลกระทบของปศุสัตว์ ทรัพยากรป$าไม& ทรัพยากรสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลานทับลาน0
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ป่าบางชนิดในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร 2.พรรณไม้ในป่าเต็งรัง - CO2 uptake, photosynthesis, canopy area indexภูพาน2553
การศึกษาด้านอนุกรมวิธานของพรรณพืชวงศ์ Acanthaccae วงศ์ย่อย Nelsonioideae และ Acanthoideae (Paeudcanthemum) ในประเทศไทย - Systematic Study of Acanthaccae subfamilies Nelsonnioideae and Acanthoideae (Paeudcanthemum) in Thailand ภูกระดึงสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การศึกษาด้านการแบ่งโซนของพืชพรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และการประยุกต์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม - พรรณไม้, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
การศึกษาเชิงนิเวศของพืชไบรโอไฟตบนพื้นดิน บริเวณห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย - Ecological Study of Terrestrial Bryophytes at Huay Kog Ma, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province, Thailandดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University
การศึกษาชนิดและความหนาแน่นของริ้นฝอยทรายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง - ริ้นฝอยทราย,พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำดดยแมลงที่ 12.3 จังหวัดตรัง
การศึกษาชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล ฝั่งอันดามันตอนล่าง - พืชต่างถิ่น, อุทยานแห่งชาติส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ2552
การศึกษาโครงสร้างของสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ - แก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2546
การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเร่งรัดขยายทางประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน อ.หล่มสัก - แยกคอนสาร - ภูผาม่านกรมทางหลวง
การศึกษาความหลากหลายและศักยภาพองไม้ต้น ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เพื่อใช้งานภูมิทัศน์ - -ภูจองนายอยม.ราชภัฏอุบลราชธานี2550
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชในพื้นที่ป่าเขาหินปูนอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย - ภูผาม่านศูนย์พฤกษศาสตร์สิริกิตติ์ (เชียงใหม่)
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องนิเวศวิทยาของชะนีและสัตว์กินพืชชนิดอื่นและผลกระทบจากสัตว์เหล่านั้นต่อพรรณไม้ในป่า - นิเวศวิทยาของชะนีและสัตว์กินพืช
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า แนวเชื่อมต่อพื้นที่ อุทยานแห่งชาติตาพระยา - แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติตาพระยา การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทางหลวงหมายเลข 348ตาพระยาจ.พิษณุโลก (ศูนย์ฯ)
การศึกษาความหลากหลายด้านพรรณพืชในแปลงถาวรป่าเบญจพรรณ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน - นิเวศวิทยาป่าไม้ แปลงถาวร ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติทับลาน การกักเก็บคาร์บอนทับลานจ.นครราชสีมา (ศูนย์ฯ)2556
การศึกษาความหลากหลายชนิดของไม้สกุลไทร - - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา2547
การศึกษาความหลากหลายชนิดของผีเสื้อกลางวันภายในเขตบริการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - ความหลากชนิด ผีเสื้อกลางวัน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่
การศึกษาความหลากหลายชนิดของ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและ สัตว์เลื้อยคลาน - กองพิพิธภัณฑ์อ้างอิง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา2544
การศึกษาความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในระบบนิเวศลำธารบนภูเขาสูง ในภาคเหนือของประเทศไทย - สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, ภาคเหนือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา2552
การศึกษาความหลากหลายของพืชดอกบริเวณเขาหินปูน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ - Flowering Ptant Diversity on Limestone Mountain - Namnao National Park, Namnao District, Phetchabun Provinceน้ำหนาวหอพรรณไม้2558
การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ - แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 348 ความหลากหลายทางชีวภาพเขาใหญ่, ทับลาน, ปางสีดา, ขสป.ดงใหญ่
การศึกษาความหลากหลายของชนิดใส้เดือนดินในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน - ชนิดใส้เดือนดิน,อุทยานแห่งชาติคลองลานมหาวิทยาลัยนเรศวร2551
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมระหว่างไฟกับการเจริญเติบโตของพืชในระบบนิเวศป่าเต็งรัง - ออบหลวงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการตามเขตภูมิศาสตร์ของด้วงมูลสัตว์ระหว่างเขตย่อยอินโดจีนและคาบสมุทรไทย - น้ำตกโยง2554
การศึกษาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกขนาดใหญ่ต่อระบบนิเวศวิทยาของป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกขนาดใหญ่เขาใหญ่
การศึกษาการับรู้สภาพภูมิทัศน์ของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย - -ดอยสุเทพ - ปุยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2555
การศึกษาการแพร่เชื้อไวรัสนิปาห์จากค้างคาวแม่ไก่เกาะ บนเกาะสิมิลัน(เกาะสี่) - study of nipah virus transmission in Pteropus hypomelanus on similan islandหมู่เกาะสิมิลันคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา สำรวจ และติดตามสัตว์ประจำถิ่นหายาก แมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหล (Craspedacusta sowerbyi) - แมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหล (Craspedacusta sowerbyi)ทุ่งแสลงหลวง
การศึกษา สภาพทั่วไปด้านการท่องเที่ยว การประกอบกิจกรรมนันทนาการ ความพึงพอใจ และความคิดเห็น ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพื้นที่ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์-ชัยภูมิ - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว กิจกรรมนันทนาการ ความพึงพอใจและความคิดเห็น ของนักท่องเที่ยวน้ำหนาวศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางบก จังหวัดพิษณุโลก 25562556
การวินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันแปรของสภาพอากาศ : เกาะช้าง จังหวัดตราด - tdentification PotentiaI lmpact of Ctimate Change and Climate Variabitity: Koh Chang, Trad Provinceหมู่เกาะช้างมหาวิทยาลัยมหิดล2556
การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี - -เขาคิชฌกูฎมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2554
การวิเคราะห์พันธุ์ศาสตร์ของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย - Population Genetic Analysis oF Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. in Thailand.ปางสีดา, แม่เงาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
การวิเคราะห์จำแนกชนิดและนิเวศวิทยาของตั๊กแตนตำข้าวในอันดับแมนโตเดีย - เฉลิมรัตนโกสินทร์
การเลือกถิ่นอาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่และผู้ล่าในทุ่งหญ้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - Habitat selection of large herbivores and predators in the grassland of Khao Yai National Parkเขาใหญ่-2554
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย - การมีส่วนร่วมภูกระดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแพร่กระจายความชุกชุมและประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่หายากใกล้สูญพันธุ์และมีความสำคัญในระบบนิเวศ - Distribution Abundance and Population of Large Mammalภูกระดึงกลุ่มวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การแพร่กระจายของมวนน้ำ (Nepomopha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย - The biogeography of montane aguatic true bugs (Nepomopha : Heteroptura) in central Thailandภูกระดึงภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแพร่กระจาย โครงสร้างถิ่นอาศัย การรอดชีวิตของเมล็ด และสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุลลานใน(Corypha,Arecaceae)ประเทศไทย - -สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้ภูพญาพ่อที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน - แหล่งเรียนรู้, กล้วยไม้, ภูพญาพ่อ, อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านลำน้ำน่านกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช2553
การพัฒนาดัชนีทางนิเวศวิทยาของลำธาร : กรณีศึกษาการใช้สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินเพื่อประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบ เร็วในต้นน้ำชีและต้นน้ำมูล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย - -มหาวิทยาลัยขอนแก่น2555
การพัฒนาดัชนีชีวภาพสำหรับการประเมินคุณภาพลำธารแบบเร็วในลุ่มแม่น้ำโขง2 - ดัชนีชีวภาพ, ลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยขอนแก่น2553
การพัฒนาคู่มือศึกษาสภาพป่าดิบชื้น : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - THE DEVELOPMENT OF A GUIDE BOOK ON THE TROPICAL RAIN FOREST: CASE STUDY FOR KANGKRACHAN NATIONAL PARKแก่งกระจานมหาวิทยาลัยมหิดล2543
การพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวประจำเส้นทางเดินป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - THE DEVELOPMENT OF A NATURE TRAIL HANDBOOK IN KAENG KRACHAN NATIONAL PARKแก่งกระจานมหาวิทยาลัยมหิดล2546
การเปรียบเทียบองค์ประกอบของชนิดปะการังสกุลอะโครพอล่า (กลุ่มปะการังเขากวาง)ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกและตะวันออกของคาบสมุทรประเทศไทย - หมู่เกาะสิมิลัน2545
การเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมและไม่พักค้างแรม ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - THE COMPARATIVE STUDY OF TOURISTS’ AND EXCURSIONISTS’ BEHAVIORS ON ECOTOURISM AT KAENG KRACHAN NATIONAL PARK แก่งกระจานมหาวิทยาลัยมหิดล2541
การเปรียบเทียบผลผลิตและการย่อยสลายของเศษซากพืช เพื่อประเมินการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย - COMPARISON OF LITTER PRODUCTION AND LITTER DECOMPOSITION FOR CARBON SEQUESTRATION ASSESSMENT IN FOREST ECOSYSTEMS AT KAENG KRACHAN NATIONAL PARK, THAILAND.แก่งกระจานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบางประการระหว่างพื้นที่ป่าไม้กับพื้นที่ การเกษตรที่ห้วยแม่มะเร็ว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - Comparision of Some Water Quality between Forest and Agricultural Areas at Huai Maraew, Kang Krachan National Park, Chantwat Phetchaburiแก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2539
การเปรียบเทียบค่าดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนสะสมที่อยู่เหนือพื้นดินของระบบนิเวศป่าจากการสำรวจด้านป่าไม้และการรับรู้จากระยะไกลบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย - COMPARISON OF LEAF AREA INDEX, ABOVE - GROUND BIOMASS AND CARBON SEQUESTRATION OF FOREST ECOSYSTEMS BY FOREST INVENTORY AND REMOTE SENSING AT KAENG KRACHAN NATIONAL PARK, THAILAND.แก่งกระจานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2548
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อคาดคะเนระดับ การพังทลายของดินในลุ่มน้ำห้วยมะเร็ว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - Application of Geographic Information System for Soil Erosion Rate Estimation in Huai Mareaw, Kaeng Krachan National Parkแก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2539
การประยุกต์แนวคิดช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ - ด้านนันทนาการ,อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2544
การประยุกต์แนวคิดช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ - Application of Recreation Opportunity Spectrum Concept: A Case Study of Kangkrachan National Park, Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provincesแก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2544
การประยุกต์ดัชนีพืชพรรณในการจำแนกข้อมูลการสำรวจระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ระหว่างปี 2540-2550 - -ทับลานมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา2555
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาพื้นที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ - สารสนเทศภูมิศาสตร์ดอยอินทนนท์
การประเมินสภาพภูมิอากาศบรรพกาลจากซากดึกดำบรรพ์มหาซีโนโซอิกในประเทศไทย - ภูผาม่านสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การประเมินสภาพภูมิอากาศบรรพกาลจากซากดึกดำบรรพ์พืชมหายุคซีโนโซอิกในประเทศไทย - Estimation of Paleoclimate from Cenozoic Fossil Plant Assemblages in Thailandดอยเวียงผา (เตรียมการ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การประเมินศักยภาพแหล่งดูนกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - นก,อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์2555
การประเมินศักยภาพและจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระรยะไกลสำหรับอุทยานแห่งชาติใน จังหวัดเชียงใหม่ - -ดอยอินทนนท์, ดอยสุเทพ - ปุย, ดอยผ้าห่มปก, ดอยเวียงผา, แม่ตะไคร้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2553
การประเมินและปรับปรุงคุณภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง - เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, ดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ อุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ อุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี - การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ อุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว ความเต็มใจจะจ่ายน้ำตกพลิ้วศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีศึกษาต้นทุนการเดินทางรายบุคคลและการ ประเมินความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยวิธีสมมติเหตุการณ์ อุทยานแห่งชาติเขาสก - การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ วิธีต้นทุนการเดินทางรายบุคคล วิธีสมมติเหตุการณ์เขาสกศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประเมินผลสำเร็จของการสร้างฝายต้นน้ำ(การชะลอน้ำท่าที่ไหลในลำธาร) - ฝายต้นน้ำสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ2553
การประเมินปริมาณน้ำจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยแบบจำลอง InVEST: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - การประเมินปริมาณน้ำ แบบจำลองInVEST อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงแก่งกรุงศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประเมินประสิทธิผลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ - พื้นที่คุ้มครองทางทะเลหมู่เกาะสุรินทร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2552
การประเมินค่าความพอใจในการจ่ายค่าดำน้ำเพื่อการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรของนักดำน้ำลึกไทยและต่างประเทศ ที่ใช้บริการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - หมู่เกาะสิมิลัน2547
การประเมินความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพยากรการท่องเที่ยว และอันตรายจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - -น้ำตกห้วยยาง2550
การประเมิน ศักยภาพทรัพยากรนันทนาการและการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว และนันทนาการ (ROS) ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก-เลย - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ศักยภาพทรัพยากรนันทนาการ ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ (ROS)ภูหินร่องกล้าศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางบก จังหวัดพิษณุโลก 2556: การประเมิน ศักยภาพทรัพยากรน
การประมวลค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าดิบชื้นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าโดยใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่น - มวลชีวภาพ, ป่าดิบชื้นภูหินร่องกล้า-2552
การทบทวนอนุกรมวิธานของพืชวงศ์หญ้าเผ่าย่อย ข้าวฟ่างในประเทศไทย - ภูผาม่าน
การทบทวนอนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุล Dendrobium SW. หมู่ Formosae (BENTH. & HOOK.F.) HOOK.F.(ORCHIDACEAE) ในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง - TAXONOMIC REVISION OF ORCHIDS IN THE GENUS Dendrobium SW. SECTION Formosae (BENTH.& HOOK.F.) OK.F.(ORCHIDACEAE)IN THAILAND AND ADJACENT AREASแก่งกระจานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
การทบทวนอนุกรมวิชานเฟิร์นสกุล DiplaziumSw ( Woodsiaceae ในประเทศไทย) - -เขาหลวงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
การทบทวนอนุกรมวิจารของพืชวงศ์หญ้าเผ่าฝอย ข้าวฟางในประเทศไทย - ภูเวียง
การติดตามสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และนกเขาใหญ่
การติดตามการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ รวมทั้งพลวัตรป่า ในระยะยาว - -2555
การดำเนินงานโครงการศึกษาและติดตามขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปีงบประมาณ 2547 - 52 - ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการ ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ2552
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลในแปลงตัวอย่างถาวร เล่ม 1 - ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
การใช้ประโยชน์ของพรรณพืชบริเวณป่าโต๊ะเทพ-ควนหินลับ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - ประโยชน์ของพรรณพืชคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2544
การใช้ดัชนีชีวภาพและเคมีเพื่อประเมินผลกระทบของฟาร์มปลาเรนโบว์เทราต์ต่อลำธานสองพี่น้อง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - -ดอยอินทนนท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2554
การจัดประชุมวิชาการและปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วงปีไม้ในเอเชีย การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมของมนุษย์ - -พุเตยมหาวิทยาลัยมหิดล2550
การจัดจำแนกรากลุ่มไซลาเรียโดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการสร้างฟรุ๊ตติ้งบอดี้ - ldentification of Xytariaceae by induction of fruiting body formingเขาใหญ่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ2558
การจัดการฝายต้นน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ - ดอยสุเทพ - ปุยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2553
การคัดแยกและระบุชนิดของแอคติโนมัยซีตจากดินรังมดและจอมปลวก บริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก - -ทุ่งแสลงหลวงม.ราชภัฏพิบูลสงคราม2554
การควบคุมวัชพืชหนามไข่ปู Rubusalceifolios โดยชีววิธี - หนามไข่ปู
การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการในพื้นที่ลานกางเต็นท์ลานสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - -ภูสอยดาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2558
การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้บางชนิดที่ปลูก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร - biomass, carbon storage, carbon contentภูพานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช2552
การกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น :กรณีศึกษาเกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด - รายได้, ท่องเที่ยวหมู่เกาะช้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ และอัตราการงอกของเมล็ดของพืชสกุลเปล้า (Croton L.) ในประเทศไทย - ภูผาม่าน
กลวิธีการเลื้อยของเถาวัลย์และความสัมพันธ์กับพืชให้อาศัยในแปลงสำรวจถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - LIANA CLIMBILNG STRATIGIES AND RELATIONSHIP WITH HOST TREE IN MO SINGTO FOREST DYNAMICS PLOT, KHAO YAI NATIONAL PARK,THAILANDเขาใหญ่มหาวิทยาลัยมหิดล2558
Survey and Herbarium Specimens of Medicinal Vascular Flora of Doi Suthep-Pui - Survey and Herbarium Specimens of Medicinal Vascular Flora of Doi Suthep-Puiดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University2549
Seed Dispersal by Hornbills in Khao Yai National Park - Seed Dispersal by Hornbills in Khao Yai National Park เขาใหญ่Kyoto University Japan
Relationships Between Seasonal Variation and Phytoplankton Dynamics in Kaeng Krachan Reservoir, Phetchaburi Province, Thailand - Variation and Phytoplankton Dynamics in Kaeng Krachan Reservoirแก่งกระจานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2550
Protura (Hexapoda) from Doi Suthep-Pui National Park .,Chiang Mai, Thailand - Protura (Hexapoda) from Doi Suthep-Pui National Park .,Chiang Mai, Thailandดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University
Preliminary Study of Orchidadceae at Huai Yang Waterfall National Park , Prachaup Khiri Khan Province , Thailand - -น้ำตกห้วยยาง2544
New Lichens from Thailand, mainly Microlichens from Chiang Mai - New Lichens from Thailand, mainly Microlichens from Chiang Maiดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University
Life History of ~iUgandatrichia maliwan~i (Trichoptera) and Water Qaulity from Mae KlangStream on Doi Inthanon National Park - Life History of ~iUgandatrichia maliwan~i (Trichoptera) and Water Qaulity from Mae KlangStream on Doi Inthanon National Park ดอยอินทนนท์
Liana Climbing Strategies and Relationship with Host Trees in Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailand - Liana Climbing Strategies and Relationship with Host Trees in Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailandเขาใหญ่มหาวิทยาลัยมหิดล2558
HABITAT SELECTION AND DENSITY ESTIMATION OF SYSTEM OF SYMPATRIC ASIATIC BLACK BEARS (URSUS THIBET ANUS) AND MALAYAN SUN BEARS (URSUS MALAYANUS) IN EVERGREEN FORESST - -เขาใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
Fungal succession on senescent leaves of Manglietia garrettii in Doi Suthep-Pui National Park, northern Thailand - Fungal succession on senescent leaves of Manglietia garrettii in Doi Suthep-Pui National Park, northern Thailandดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University,
Forest Habitat and Fruit Availability of Hornbills in Different Environmental Conditions in Thailand - Forest Habitat and Fruit Availability of Hornbills in Different Environmental Conditions in Thailandเขาใหญ่, ขสป.สลักพระมหาวิทยาลัยโตเกียว2558
Evolution Systematic and Diogoography in the Southeast Asian Lizard Genus Acanthosaura Gray, 1831 - Department of Biology, Villanova University, USA
Epiphytic lichens as indicators of environmental health in the vicinity of Chiang Mai city, Thailand - Epiphytic lichens as indicators of environmental health in the vicinity of Chiang Mai city, Thailandดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University
Enzymatic activity of endophytic fungi of six native seedling species from Doi Suthep-Pui National Park, Thailand - Enzymatic activity of endophytic fungi of six native seedling species from Doi Suthep-Pui National Park, Thailandดอยสุเทพ - ปุยNRC Research Press
Endophytic Fungi from Calamus kerrianus and Wallichia caryotoides (Arecaceae) at Doi Suthep-Pui National Park, Thailand - Endophytic Fungi from Calamus kerrianus and Wallichia caryotoides (Arecaceae) at Doi Suthep-Pui National Park, Thailandดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University
Effects of Forest Fire Protection on Plant Diversity in a Tropical Deciduous Dipterocarp - Oak Forest, Thailand - Effects of Forest Fire Protection on Plant Diversity in a Tropical Deciduous Dipterocarp - Oak Forest, Thailandดอยสุเทพ - ปุยInternational Forest Fire News (IFFN)
Ectomycorrhizal fungi in dry and wet dipterocarp forests in northern Thailand - diversity and use as food - Ectomycorrhizal fungi in dry and wet dipterocarp forests in northern Thailand - diversity and use as foodดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University
ECOLOGY AND BEHAVIOR OF THE INDOCHINESE LEOPARD IN KAENG KRACHAN NATIONAL PARK, THAILAND. - แก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2542
Ecology and behavior of four sympatric carnivore species (Mammalia:Carnivora) in Kaeng Krachan National Park, Thailand - แก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540
Doi Suthep-Pui National Park (Important Birds Areas of Thailand) - Doi Suthep-Pui National Park (Important Birds Areas of Thailand)ดอยสุเทพ - ปุยBird Conservation Society of Thailand2547
Does Community Management still need the State? Comparative AnalrTsis of Marine Protected Area Governance in Thailand - Newcastle University, United Kingdom2557
Diversity of pteridophytes in Phu Thab Boek area, Phu Hin Rong Kla Nationa! Fark, Phetchabun province - ภูหินร่องกล้า2558
Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Forest Restoration of Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailand - Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Forest Restoration of Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailandดอยสุเทพ - ปุยPibulsongkram Rajabhat University2551
Diversity and Dynamics of Epiphyte, Hemiepiphyte,and Parasite in Tropical Forests of Doi Inthanon National Park (2008-2012) - -ดอยอินทนนท์Kyoto University, Japan2551
Cultural Landscape Analysis of Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai - Cultural Landscape Analysis of Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Maiดอยสุเทพ - ปุยSilpakorn University2551
Biogenic trend of the idversity of secondary compoundsของพืชสกุล Aglaia และ Glycosmis ทางด้านนิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของพืช - นิเวศวิทยาม.เกษตรฯ
Biodiversity of Attached Algae in Evergreen Forest of Doi Inthanon - Biodiversity of Attached Algae in Evergreen Forest of Doi Inthanonดอยอินทนนท์
Basic Information of Field Trip - Basic Information of Field Tripดอยอินทนนท์RECOFTC
Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of lnteracting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbance - หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี, หาดเจ้าไหมChiba University2554
Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Interacting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbances - 2555
Analysis of biodiversity conservation based poverty alleviation initiatives in Thailand and its implications in the Indian context - -ดอยสุเทพ - ปุย, พุเตยThe Energy and Resources Institute2557
A Flora of Doi Suthep, Doi Pui, Chiang Mai, North Thailand - A Flora of Doi Suthep, Doi Pui, Chiang Mai, North Thailandดอยสุเทพ - ปุยDepartment of Agriculture, Bangkok, Thailand