หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 15954986 คน | อาทิตย์ 22 เมษายน 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ สำนักอุทยานแห่งชาติ
[20 เม.ย. 2561]
ผู้ว่าราชการจ.แม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการนต์
[16 เม.ย. 2561]
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์
[14 เม.ย. 2561]
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561
[14 เม.ย. 2561]
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จัดเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงในพื้นที่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
[13 เม.ย. 2561]
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เข้าร่วมโครงการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
[13 เม.ย. 2561]
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
[13 เม.ย. 2561]
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561
[13 เม.ย. 2561]
button อช.เขาพระวิหาร เข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
[26 มี.ค. 2561]
button เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ปฏิบัติงานสร้างปูนปั้นลายไม้
[29 ม.ค. 2561]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
[5 ม.ค. 2559]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี เกิดจากการรวมตัวของราษฎรบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มอบที่ดินทำกินให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และจัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ มาประกาศจัดตั้งกำหนดให้เป็นวนอุทยาน โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,875 ไร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาชัยบุรี และป่าเขาพลู ซึ่งเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ที่น่าสนใจและถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องได้แก่ นกกางเขนดง นกปรอดหลายชนิด เป็นต้น ทั้งนี้วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับผู้สนใจธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไปและนักท่องเที่ยวในการศึกษาวิจัย การพักผ่อนหย่อนใจ การนันทนาการและกีฬา

สภาพภูมิประเทศ
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ทอดตัวแนวเหนือ – ใต้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางทุ่งนาและสวนยางพารา มีหน้าผาสูงชันสลับซับซ้อน เขาชัยบุรีมีจุดสูงสุด 403 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยทั่วไปมีสภาพเป็นโขดหินน้อยใหญ่ ดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียวและมีดินร่วนปนทรายอยู่เล็กน้อย และมีบางช่วงติดกับพื้นที่ราษฎรทำกิน ซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา

2.2 ลักษณะธรณีวิทยาและดิน
ลักษณะทางธรณีวิทยา มีหินแบบคาสต์แบบหินปูน (Karst Topography) มีลักษณะเป็นโหนก ถ้ำ และหลุมยุบ โดยรวมของพื้นที่มีลักษณะลาดเทจากที่สูงด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ซึ่งจากข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินได้จำแนกลักษณะดินได้ดังนี้
- ชุดดินลำภูลา เกิดจากตะกอนลำน้ำที่ถูกพัดพามทับถม สภาพพื้นที่ราบเรียบมีความลาดชันน้อย เป็นชั้นดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว มีความเหมาะแก่การปลูกข้าว
- ชุดดินห้วยยอด-คลองเต็ง ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงที่เนินเขา เหมาะสำหรับปลูกไม้ผล พืชไร่ สวนยาง มะพร้าว
- ชุดดินแกลง เกิดจากทับถมของตะกอนลำน้ำเก่าเป็นชุดดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว ดินชั้นบนมีอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ำ การระบายน้ำไม่ดี เพราะเป็นดินเหนียว เหมาะสำหรับการปลูกข้าว
- ชุดดินลำแก่น เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ มีลักษณะราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเป็นชั้นดินลึกมาก มีการระบายน้ำดี เหมาะสำหรับปลูกไม้ผล พืชไร่ สวนยาง มะพร้าว แต่ไม่ค่อยเหมาะแก่การทำนา
2.3 ลักษณะภูมิอากาศ
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงมีลมมรสุม คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยทั่วไปในปหนึ่งๆ จะมีเพียง 2 ฤดูกาลเทานั้นคือ
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตปลายเดือนมีนาคม-กลางเดือนกันยายน ความรอนและความอบอาวของ อากาศมีสูงสุด ในชวงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 24.0 องศาเซลเซียส โดยในชวง 10 ป จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในชวงระหว่าง 27-29 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน - กลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสูงสุดในรอบป 2556–2558 คือ ในป 2558 มีปริมาณน้ำฝน 3,187.1 มิลลิเมตร วันฝนตก จำนวน 183 วัน
ปริมาณน้ำฝนมีฝนเฉลี่ยทั้งปในชวง 10 ป 2,052.1 มิลลิเมตร

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
เมืองเก่าชัยบุรี - ห้องน้ำ
ลานกางเต็นท์ - สวนหย่อม

ภาพแหล่งท่องเที่ยว
... เปิดอ่าน 308 ครั้ง