หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 16838204 คน | จันทร์ 22 ตุลาคม 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายเวลาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
[9 ต.ค. 2561]
button อทยานแห่งชาติตาดโตน “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” คืนผืนป่าโล่ใหญ่ สู่พงไพรชัยภูมิ
[28 ก.ย. 2561]
button โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
[26 ก.ย. 2561]
button ลูกเสือพิทักทักษ์ป่า (SCOUT RANGER) อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
[21 ก.ย. 2561]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
button โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ประจำปีงบประมาณ 2561
[24 ส.ค. 2561]
button กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[13 ส.ค. 2561]
button ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ Protected Area Committee (PAC) เพิ่มเติม
[7 ส.ค. 2561]
button โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรม การปลูกป่าชายเลนและการเพาะพันธุ์กล้าไม้
[2 ส.ค. 2561]
button ผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[27 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2560
[17 ต.ค. 2561]
button แผนที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
[14 ก.ย. 2561]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ประจำปีงบประมาณ 2561
             วันนี้ 23 สิ่งหาคม 2561 นายสมเกียรติ ศีรษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังชัยภูมิ มาเป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ประจำปีงบประมาณ 2561 นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน กล่าวรายงาน
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย
ผู้แทนจากมูลนิธิไทยรักษ์ป่า จำนวน 3 คน
ผู้แทนจากชมรมธารน้ำใสชัยภูมิ จำนวน 4 คน
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน 10 คน
ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 12 คน
ผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน
ผู้แทนจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน
ผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จำนวน 5 คน
และผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) จำนวน 6 คน
รวม 60 คน
               กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการทำงานแบบมีส่วนร่วม เป็นอย่างมาก โดยมุ่งหวังใช้แนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดูแลรักษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ คือ เพื่อคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีทรัพยากรที่โดดเด่น และหาได้ยากในพื้นที่นั้น ซึ่งได้แก่ พืช สัตว์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มิให้เสื่อมสภาพลงไป และเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

นายสมเกียรติ ศีรษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังชัยภูมิ ประธาน
นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน กล่าวรายงาน

ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่ม


นำเสนอกิจกรรม

[24 ส.ค. 2561] จำนวนเปิดอ่าน ครั้ง