หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 16838115 คน | จันทร์ 22 ตุลาคม 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายเวลาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
[9 ต.ค. 2561]
button อทยานแห่งชาติตาดโตน “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” คืนผืนป่าโล่ใหญ่ สู่พงไพรชัยภูมิ
[28 ก.ย. 2561]
button โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
[26 ก.ย. 2561]
button ลูกเสือพิทักทักษ์ป่า (SCOUT RANGER) อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
[21 ก.ย. 2561]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
button โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ประจำปีงบประมาณ 2561
[24 ส.ค. 2561]
button กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[13 ส.ค. 2561]
button ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ Protected Area Committee (PAC) เพิ่มเติม
[7 ส.ค. 2561]
button โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรม การปลูกป่าชายเลนและการเพาะพันธุ์กล้าไม้
[2 ส.ค. 2561]
button ผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[27 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2560
[17 ต.ค. 2561]
button แผนที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
[14 ก.ย. 2561]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
ลูกเสือพิทักทักษ์ป่า (SCOUT RANGER) อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

                                                                         
                              ลูกเสือพิทักทักษ์ป่า (ScoutRanger)
               อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
                     วันที่ 18 – 20 กันยายน2561 อุทยานแห่งชาติตาดโตน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดอบรมโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (ScoutRanger) โดยนายสุรศักดิ์ ฤาชา รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธี นางสาวสุนิษา พยัคฆรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน กล่าวรายงานโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  5 โรงเรียน  จำนวนลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 119  คน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้อุทยานแห่งชาติ 154 แห่งดำเนินการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า(Scout Ranger) เพื่อสร้างเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั่วประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 รุ่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และเยาวชน
                                            
                    ตามนโยบายปฏิรูปประเทศไทย4.0 ปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ 4.0 การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ    ด้านป่าไม้ ด้านอุทยานแห่งชาติและด้านสัตว์ป่า โดยการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกเยาวชน ประชาชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้อุทยานแห่งชาติเป็นค่ายลูกเสือคือการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเป็นกรอบการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียน การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการจัดตั้งกองลูกเสือไทยพิทักษ์ป่าและสร้างเครือข่ายลูกเสือไทยพิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

                   วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการพิทักษ์ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ป่าและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือแสดงออกทางความคิดด้านการพิทักษ์ป่า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชนต่อไป
นายสุรศักดิ์ ฤาชา รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธาน
นางสาวสุนิษา พยัคฆรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน กล่าวรายงาน

กิจกรรมนันทนาการ
วิทยากรให้ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของพื้นที่คุ้มครอง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 
นายฐากร ล้อมศตพร
เยี่ยมค่ายลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)


วิทยากรให้ความรู้การเพาะกล้าต้นไม้

กิจกรรม ชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้

มอบใบประกาศ

นายนพวงค์  พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน กล่าวปิดค่าย
ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)
วิดีโอ


[21 ก.ย. 2561] จำนวนเปิดอ่าน 2 ครั้ง